12footnews

International 12 foot dinghy

woensdag 3 februari 2016

Vergadering meetbriefhouders 14 febr


Het Waterportverbond heeft gewikt en gewogen. Een aantal voorstellen heeft niet de toets der kritiek kunnen doorstaan en staan daarom niet op de agenda van de komende meetbriefhoudersvergadering. Op 14 februari vindt een technische vergadering plaats, waarna veranderingen in de regels worden doorgevoerd. Alle leden van de twaalfvoetsjollenclub zijn door de TC uitgenodigd met voorstellen te komen. Bob van der Pol heeft dat ook gedaan, maar zag dat zijn voorstel niet op de agenda is geplaatst. Zonder opgave van redenen heeft het watersportverbond dit voorstel geschrapt. Inhoudelijk een gemiste kans: Jollen met een bredere zwaardsleuf dan 11 mm ondervinden nadeel. Door twee strookjes rubber is hier gemakkelijk iets aan te doen. Het voordeel: alle jollen dezelfde snelheid. Vroeger in de Vaurien klasse was dit heel gebruikelijk. Het verbond had daar toen geen bezwaar tegen. Nu blijkbaar wel, alleen ontbreekt de argumentatie. Zie hier de brief van Bob van der Pol, de reactie van het watersportverbond en de TC van de Twaalfvoetsjollenclub.
Op de site van het watersportverbond staat in de aanhef dat de belangen van de 440 aangesloten verenigingen worden behartigd. Over de 80 klassenorganisaties geen woord. De naam Twaalfvoetsjollenclub komt niet voor op de site. En dat is jammer want in andere landen hebben klassenorganisaties wel een stem. In Nederland echter niet en daarom hoeft het watersportverbond ook geen verantwoording af te leggen aan klassenorganisaties. In theorie zou het watersportverbond, zonder de twaalfvoetsjollenclub te raadplegen, zelfs kunnen besluiten plastic 12voetsjollen toe te laten. In 1990 zijn de tekeningen van de 12voetsjol, ook zonder de klassenorganisatie te betrekken, veranderd. Hierdoor zijn verschillen ontstaan tussen "oude" en "nieuwe" jollen. Gelukkig heeft dat uiteindelijk niet veel invloed gehad op de snelheid. Transparantie en democratie zijn verbeterpunten. Er zijn gelukkig ook lichtpuntjes: Jacob Miedema zal namens het watersportverbond de technische vergadering op 14 februari gaan voorzitten. Een goede zaak, dat het verbond hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

agenda technische vergadering 14 februari.

discussie over hetmasttopbeslag

discussie over het mastblok

Mijn persoonlijke ontboezemingen en advies

Adriaan van Liempt heeft het mooi gezegd op de algemene ledenvergadering. De blog 12footnews is een persoonlijke mening. En dat klopt. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Gelukkig niet. Wat zou de wereld anders saai zijn.